Woensdag van de eerste week van de Advent

woensdag 4 december 2019

Eerste lezing

Jes 25:6-10

Dan zal Jahweh der heirscharen Op deze berg voor alle volken Een maaltijd bereiden van vette gerechten en dranken. Mergrijke spijzen. parelende wijnen! Op deze berg scheurt Hij de sluier. die alle volken bedekt. Het floers. dat alle naties omhult. En doet de dood voor eeuwig te niet. Jahweh der heirscharen wist de tranen van alle gezichten. Neemt over de hele aarde de schande weg van zijn volk! Waarachtig. Jahweh heeft het gezegd! Op die dag zal men zeggen. Dit is onze God. Op wien wij hoopten. dat Hij ons zou verlossen. Dit is Jahweh. op wien wij vertrouwden. Laat ons juichen en jubelen in zijn hulp! Want de hand van Jahweh zal op deze berg blijven rusten. De vijand zal worden vertrapt als stro op de mestvaalt.

Evangelie

Mt 15:29-37

Toen Jesus van daar was vertrokken, kwam Hij aan het meer van Galilea, ging de berg op, en zette Zich daar neer. Daar kwamen grote scharen naar Hem toe, die kreupelen, lammen, blinden, stommen en vele anderen bij zich hadden; men legde ze aan zijn voeten neer, en Hij genas ze. De menigte stond verbaasd bij het zien, hoe stommen spraken, lammen genazen, kreupelen liepen, blinden zagen; en ze verheerlijkten den God van Israƫl. Nu riep Jesus zijn leerlingen bijeen, en sprak: Ik heb medelijden met de schare; want reeds drie dagen zijn ze bij Mij, en ze hebben niets te eten. Ik wil ze dus niet ongespijsd laten gaan, opdat ze onderweg niet bezwijken. Maar de leerlingen zeiden tot Hem: Hoe zullen we ons in een woestijn genoeg brood verschaffen, om zulk een grote menigte te verzadigen? Jesus zei hun: Hoeveel broden hebt gij? Ze antwoordden: Zeven, en enkele visjes. Toen beval Hij het volk, op de grond te gaan zitten. Hij nam de zeven broden en de vissen, sprak een dankzegging uit, brak ze, en gaf ze aan zijn leerlingen; en de leerlingen gaven ze aan het volk. Allen aten, en werden verzadigd. En ze verzamelden de overgeschoten brokken: zeven korven vol.