Vijfentwintigste zondag door het jaar

zondag 20 september 2020

Eerste lezing

Jes 55:6-9

Zoekt Jahweh, nu Hij zich vinden laat, Roept Hem aan, nu Hij dichtbij is: Laat de zondaar toch zijn wegen verlaten, De slechtaard zijn boze gedachten; Laat hij zich tot Jahweh bekeren, Opdat Hij zich zijner ontfermt; Tot onzen God zich bekeren, Want Hij is mild in vergeven! Neen, mijn gedachten Zijn niet uw gedachten; Uw wegen zijn mijn wegen niet, Is de godsspraak van Jahweh! Want zoals de hemel zich boven de aarde verheft, Zo liggen mijn wegen boven de uwen, Mijn gedachten veel hoger Dan uw gedachten!

Tweede lezing

Fil 1:20c-24,27a

Hiernaar smacht ik en hoop ik. dat ik in geen enkel opzicht zal worden beschaamd. maar dat ik nu zoals immer met alle vrijmoedigheid Christus verheerlijken zal in mijn lichaam. hetzij door leven of dood. Want leven is voor mij. "Christus." en sterven dus een gewin. maar wanneer ik in het vlees blijf leven. dan betekent dit voor mij. vruchtbare arbeid. Ik weet dus niet. wat ik kiezen moet. ik word naar twee kanten getrokken. Ik smacht er naar. ontbonden te worden en met Christus te zijn. want dit is verreweg het beste. Maar meer noodzakelijk is het om wille van u. dat ik blijf leven in het vlees. Enkel dit! Leidt een leven. dat het Evangelie van Christus waardig is. Zó. dat ik bij mijn komst het kan zien. of bij mijn afwezigheid horen. dat gij vast blijft staan in één geest. dat gij eensgezind strijdt voor het geloof in het Evangelie.

Evangelie

Mt 20:1-16a

Het rijk der hemelen toch is gelijk aan een heer des huizes, die in de vroege morgen uitging, om arbeiders voor zijn wijngaard te huren. Nadat hij met de arbeiders was overeengekomen voor één tienling per dag, stuurde hij ze naar zijn wijngaard. En tegen het derde uur ging hij uit, en zag anderen werkeloos staan op de markt. Hij zeide hun: Gaat ook gij naar mijn wijngaard; en wat billijk is, zal ik u geven. Ze gingen er heen. Opnieuw ging hij tegen het zesde en het negende uur, en deed eveneens. Ook tegen het elfde uur ging hij uit, en vond er nog anderen staan. En hij sprak tot hen: Waarom staat gij hier de hele dag werkeloos? Ze zeiden hem: Omdat niemand ons heeft gehuurd. Hij zei hun: Gaat ook gij naar mijn wijngaard. Toen het nu avond geworden was, sprak de heer van de wijngaard tot zijn rentmeester: Roep de arbeiders, en geef hun het loon: te beginnen bij de laatsten, en zo tot de eersten. Zij die op het elfde uur waren gekomen, ontvingen ieder een tienling. Toen nu ook de eersten kwamen, dachten ze meer te zullen ontvangen; maar ook zij kregen ieder een tienling. Ze namen hem aan, maar begonnen tegen den heer des huizes te mopperen, en zeiden: Dezen hier, die het laatst zijn gekomen, hebben slechts één uur gewerkt; en ge stelt ze gelijk met ons, die de last en de hitte van de dag hebben gedragen. Maar hij antwoordde aan één van hen: Vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt ge niet voor een tienling met mij overeengekomen? Neem dus het uwe, en ga heen. Ik wil aan hem, die het laatst is gekomen, evenveel geven als aan u. Of staat het me niet vrij, met het mijne te doen wat ik wil? Of zijt ge kwaad, omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren.